CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG THCS QUỐC OAI

                 KỶ NIỆM 10 NĂM 
THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS QUỐC OAI

Thứ Hai, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động hai không năm 2011-2012


Số:16 /KH-THCSQO   ngày   20   tháng   9  năm 2011
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ
VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC ”
NĂM HỌC 2011-2012


Thực hiện kế hoạch số 14/KH-THCSQO ngày 12/9/2011 của trường THCS Quốc Oai về kế hoạch năm học 2011-2011, nay trường THCS Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không” như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung cuộc vận động  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” với 4 nội dung:
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi nhầm lớp). Trong đó, năm học 2011-2012 được coi là năm học khắc phục tồn tại về phẩm chất đạo đức công chức.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về phẩm chất đạo đức.
3. Dần tiến tới chống ngồi nhầm lớp trong học sinh và đứng nhầm lớp trong giáo viên và chống vi phạm đạo đức công vụ.
B. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Công tác học tập, tuyên truyền:
1.1. Tiếp tục tuyên truyền cho CB – GV - CNV, học sinh, phụ huynh học sinh, và nhân dân trong xã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Nhằm phát huy hơn nữa ý thức tự giác, tự nguyện, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí hành động trong việc chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh.
1.2. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục theo tinh thần chỉ thị số 40/CT-TW của Ban bí thư TW, quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  quy định đạo đức nhà giáo. Đổi mới phương pháp quản lý điều hành đơn vị theo hướng: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận và các tổ chuyên môn, tăng cường công khai tạo sự minh bạch trong các hoạt động, phát huy dân chủ, kỷ cương.
1.3. Tập trung đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.  Đặc biệt dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh dân tộc, học sinh đầu cấp, học sinh cuối cấp, từng bước khắc phục tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
1.4. Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kể cả giáo viên và học sinh, kiểm tra toàn diện GV-CNV trong nhà trường và hoạt động của đơn vị. Chú trọng kiểm tra chất lượng các tiết dạy, các buổi ôn tập- phụ đạo. Nâng cao vai trò tự rà soát và kiểm tra của các bộ phận – cá nhân.
1.5. Xác định rõ nhiệm vụ của từng thành viên: Nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ, công nhân viên, các đoàn thể chính trị trong nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh để từ đó có ý thức trách nhiệm trong cuộc vận động.
1.6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học, các hoạt động khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu suất công việc.
2. Chống bệnh thành tích:
2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực ….trong giáo dục”. Khuyến khích động viên HS, GV và nhân dân phát hiện những tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, xếp loại, đánh giá và chạy theo thành tích. Kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực và không trung thực trong giáo dục.
2.2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phụ đạo, ôn tập, bồi dưỡng học sinh, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.
2.3. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy phân hoá theo vùng-miền, chú trọng đến các đối tượng học sinh, đảm bảo dạy đúng đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng;
2.4. Tổ chức cho giáo viên đăng ký xoá yếu và kiểm tra công nhận xoá yếu theo từng giai đoạn (HKI; HKII); gắn chặt công tác xoá yếu với kiểm định chất lượng cuối năm khi chuyển lớp, chuyển cấp.
2.5. Thường xuyên tổ chức cho CB-GV-CNV góp ý công tác cho cán bộ quản lý
2.6. Tổ chức kiểm tra chất lượng các tiết dạy nhằm hạn chế bệnh thành tích.
3. Chống tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá, giải quyết công vụ:
3.1. Đổi mới công tác kiểm tra học sinh: Giáo viên ra đề phù hợp theo chuẩn KT –KN và phù hợp theo quy định  bộ môn của Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh. Đề ra được tổ chuyên môn duyệt.
+ Tổ chức coi kiểm tra: Nếu hai lớp cách nhau 5 phút, giáo viên cho học sinh lớp thứ nhất ngồi tại chỗ (không cho ra ngoài), khi đến giờ vào tiết lớp thứ hai, giáo viên vào lớp thứ hai và cho học sinh lớp này làm bài. Nếu hai lớp cách nhau giờ ra chơi, giáo viên làm tương tự.
+ Sắp xếp chỗ ngồi: Giáo viên xếp học sinh ngồi theo quy định: HS giỏi ngồi những dãy bàn cuối, sau đó đến học sinh khá, tiếp đến là học sinh trung bình, học sinh yếu kém ngồi trên. Trước khi kiểm tra, giáo viên cho học sinh để toàn bộ sách- vở ở ngoài, chỉ mang theo giấy nháp và dụng cụ học tập, giấy kiểm tra…Có biện pháp nghiêm ngặt với học sinh có hành vi nhìn bài của nhau.
+ Trong quá trình coi kiểm tra tuyệt đối giáo viên không làm việc riêng như chấm bài, soạn giáo án, đọc sách-báo…. Phổ biến quy định đánh giá, xếp loại học sinh.
3.2. Đổi mới công tác kiểm tra hoạt động sư phạm: Kiểm tra phải bám sát các yêu cầu, tránh hình thức. Qua kiểm tra phải tiến hành hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên về nghiệp vụ sư phạm cũng như về kiến thức bộ môn và các kỹ năng khác. Kiểm tra phải có trọng điểm và tùy đối tượng.
3.3. Kiểm tra bộ phận, tổ chuyên môn: Tổ chức kiểm tra các tổ chuyên môn, qua kiểm tra nhằm kiểm soát các hoạt động của tổ cũng như của các bộ phận.
3.4. Xây dựng ban kiểm tra, ban thi đua. Tổ chức kiểm tra 100% CB-CC bằng hình thức đột xuất nhằm đánh giá một cách công bằng, khách quan. Nội dung kiểm tra chủ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ.
3.5. Kiên quyết chống lại các biểu hiện chạy điểm, vận động, lôi kéo, gợi ý chạy điểm.
4. Chống vi phạm đạo đức nhà giáo:
4.1. Xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan.
4.2. Chỉ đạo tốt việc thức hiện cuộc vận động “hai không” với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phòng chống tham nhũng.
4.3. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, tổ chức nghiêm túc việc đánh giá CB quản lý - GV- công nhân viên, kết hợp với công tác bồi dưỡng cán bộ; Gắn cuộc vận động với phát huy sáng kiến kinh nghiệm.
4.4. Tiếp tục cải tiến công tác thi đua: Thành lập ban thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua gắn liền với xếp loại công chức.
4.5. Kiên quyết xử lý kỷ luật công chức trong các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, vi phạm quy chế, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2010-2011,  yêu cầu toàn bộ CB-GV-CNV và các bộ phận, đoàn thể trong trường quán triệt tinh thần kế hoạch này và xây dựng hành động cụ thể, thiết thực./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét